شرکت شفیع سازه شرق، اولین ارائه کننده دیگ های کندانسینگ (چگالشی) در ایران، مقدم شما را در چهارمین نمایشگاه ساختمان پایدار تهران گرامی می دارد.