همواره مواجهه طراحان و مهندسان تاسیسات با پروژه های استخری موضوعی چالش برانگیز و هزینه ساز بوده و این امر خود مترتب از تنوع ادوات مورد نیاز برای اینگونه پروژه ها می باشد.
دلیل عمده این چالش ها و به کار بردن ادوات متعدد نظیر پمپ ها ، مبدل ها و سایر قطعات خاص ، در واقع به خواص آب استخر باز می گردد که سختی و کلر فراوان دارد و این نیز خود به ساختار اصلی دیگ آسیب جدی خواهد زد و همین امر باعث شده از سایر قطعات با هزینه های گزاف استفاده شود.
شرکت شفیع سازه شرق برای اولین بار در راستای بهبود صنعت تاسیسات کشور عزیزمان اقدام به عرضه دیگ های چگالشی استخری نموده که در واقع تحولی بزرگ در این عرصه می باشد و این خود به تنهایی باعث کاهش هزینه ها خواهد شد.
در این نوع دستگاه ها فرآیند پوششی با تکنولوژی نانو به کار رفته که این امر باعث می شود آب با سختی و کلر زیاد بین دیگ و استخر جابجا شود و دیگر به هیچ واسطه ای جهت کاهش آسیب های این آب نیاز نمی باشد.
نکته مهم آن که جهت گردش آب در مدار استخر از همان پمپ تصفیه خانه استفاده می شود.
قابلیت های نصب آبشاری و نصب دیواری و همچنین دمای عملکرد پایین که منجر به افزایش راندمان می شود از سایر قابلیت های این نوع دیگ ها می باشد.