• unical

فرم ساز

ارزیابی میزان رضایت مشتری:

در راستای تکریم ارباب رجوع و کسب نظرات ارزشمند مشتریان عزیز، شرکت شفیع سازه شرق فرم ارزیابی رضایت مشتری را طراحی کرده و از شما مشتری گرانقدر تقاضا دارد در صورتیکه تمایل دارید فرم ارزیابی رضایت مشتری شرکت شفیع سازه شرق را تکمیل نمایید.

این فرم بر اساس خط مشی كیفیت شركت شفیع سازه شرق و با رویكرد بهبود مستمر در كلیه فعالیت ها و ارتقای سطح رضایتمندی مشتری تدوین شده است.
  

 با تشكر فراوان

  مدیریت بازرگانی